broadgauge-garment

6 juli 2016 - Bij casco bouw levert een aannemer veelal niet de verlichting en de W-installaties op. Met het huidige koopcontract blijft in dat geval onduidelijk wie nu uiteindelijk verantwoordelijk is voor het afmelden van het energielabel nieuwbouw. Volgens het Besluit Energieprestatie gebouwen (BEG) is dat degene die oplevert (in dat geval de afbouwer) en/of de koper zelf. Het is in het algemeen belang dat bij casco nieuwbouw de verplichtingen m.b.t. het energielabel goed zijn geregeld. Epos heeft daarom voor deze situatie als service onderstaande modeltekst opgesteld om op te nemen in het koopcontract. De tekst is naar beste weten opgesteld maar het gebruik van deze tekst in een (ver)koopcontract blijft voor eigen risico.

Copyright: Deze modeltekst mag vrij worden verspreid onder vermelding van de bron “(c) Epos BV Delft” en onder gelijktijdige verwijzing naar de Epos website “www.eposadvies.nl”. Publicatie van deze modeltekst met tekstwijzigingen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming (een email) van Epos. Voor het opnemen van de tekst in een koopcontract of model koopcontract (al dan niet onder wijziging van de tekst) is geen toestemming vereist, Epos ziet in dat geval dus af van het laten gelden van auteursrecht. De onderstaande disclaimer blijft ook dan niettemin onverkort van kracht.

Disclaimer: Deze modeltekst is naar beste weten opgesteld. Epos stelt de modeltekst vrijblijvend ter beschikking vanuit de ervaring en de beroepspraktijk maar doet geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van deze tekst of de juridische werking ervan. Het risico voor het opnemen van deze tekst in een contract of publicatie of het risico voor het verspreiden in welke vorm dan ook, blijft derhalve geheel bij de gebruiker ervan. Door de modeltekst of een afgeleide daarvan te gebruiken, geeft gebruiker aan in te stemmen met de inhoud van deze disclaimer en met de copyright voorwaarden als hierboven omschreven.

NB. Epos is ISSO gecertificeerd voor het uitbrengen van energielabels utiliteit nieuwbouw (zg. detailmethode / BRL 9500-06) via Stichting Enexys.

MODELTEKST

Verkoper stelt zich op het standpunt dat bij oplevering geen energielabel utiliteit hoeft te worden afgegeven in de zin van het bij oplevering van het casco geldende Besluit Energie-prestatie Gebouwen (BEG), aangezien door de casco oplevering van het verkochte onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om volgens het voorgeschreven ISSO protocol BRL 9500-06 een energielabel te kunnen opstellen.

Afhankelijk van de gebouwfuncties die koper aan het gekochte toekent, kan er sprake zijn van de verplichting tot afmelden van een energielabel. Koper neemt zelf de regie op zich voor het correct laten opstellen en tijdig laten afmelden van dit energielabel, hierbij inbegrepen de verplichting om te blijven voldoen aan het Bouwbesluit en dan met name de energie-prestatie eisen van het Bouwbesluit. Koper is geïnformeerd dat een ontbrekend energielabel na oplevering van het gebouw, beboetbaar is vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Verkoper zal ervoor zorg dragen dat de gebouwinformatie die het casco betreft en die relevant is voor het laten opstellen van het energielabel, voor koper of diens gemachtigde beschikbaar komt in de vorm van een deeldossier in digitale vorm. Levering hiervan wordt geacht te zijn geschied door het toezenden van een weblink met toegang naar dit digitale deeldossier. Verkoper garandeert voor de inhoud van dit deeldossier een aanvaardbaar basisniveau (bijvoorbeeld: welke isolatie is er toegepast, en hoe dik) maar geen maatwerk voor het verkochte (bijvoorbeeld: een berekening van de warmteweerstand van het dakdeel van een specifieke bedrijfsunit waarbij dit dakdeel onderdeel is van een dak op afschot van een geheel bedrijfsverzamelgebouw).

Als koper alsnog verkoper vraagt voor afbouw van het casco, neemt verkoper de regie voor het energielabel weer op zich. Deze overdracht van de regie treedt echter pas in werking als deze schriftelijk is vastgelegd in het contract voor de afbouw van het gekochte.