broadgauge-garment

Veelgestelde vragen over Energie Prestatie
Aan deze web-pagina''s kunnen geen rechten worden ontleend. © april 2016 EPos BV.

  1. Hoe zit het met het energielabel?
  2. Hoe kan ik een door Epos uitgeleverde EPC berekening nabestellen?
  3. Wat is de energie-prestatie norm eigenlijk?
  4. Welke uitgangspunten moet ik voor een woning nemen om de EPN te halen, of in elk geval in de buurt te komen?
  5. Heb ik voor een bedrijfsgebouw ook een EPN-berekening nodig?
  6. Heb ik voor een verbouwing een EPN-berekening nodig?
  7. Wat kost een EPN-advies voor een gewone woning?
  8. Wat zijn de nieuwste opties voor verdere energie-besparing?
  9. Wat voor gevolgen heeft het als ik een nulwoning wil ?

1. Hoe zit het met het energielabel?

EPAWONINGEN, BESTAANDE BOUW: Alweer een hele tijd geleden werd de EPA in het leven geroepen. De afkorting ''EPA'' staat voor ''Energie Prestatie Advies''. De overheid heeft de EPA destijds opgestart om energiebesparing te stimuleren in de bestaande bouw. Dit in tegenstelling tot de EPN, die is bedoeld voor nieuwbouw.
Veel informatie over de EPA en het energielabel kunt u vinden op de site van de Vereniging Eigen Huis (zoek op de term ''energielabel''). Het was de bedoeling van de overheid dat het energielabel zou worden geleverd als een vorm van aanvullende service van bijvoorbeeld de installateur of de woningbouwvereniging. Het probleem hierbij is dat de onafhankelijkheid en de kwaliteit van het label (zacht gesteld) nogal eens lijdt onder de invloed van de aanbieder. Daarnaast vond de Tweede Kamer de oude methodiek te omslachtig en te duur. Per 1 januari 2015 is de EPA-methodiek daarom opgesplitst in twee verschillende trajecten. [1] Methodiek Voorlopig label: dit "waaibomenlabel" heeft iedereen met een eigen huis op de deurmat gekregen en is gebaseerd op het bouwjaar van de woning en de aard van de wijk. Via de website van RVO kan het voorlopig label worden omgezet naar het gewone label. Hierbij moet u bewijsmateriaal aanleveren in de vorm van foto's en facturen e.d. Epos Delft is daar als deskundige te selecteren. De term "waaibomenlabel" doet opgeld aangezien dit label NIET is gebaseerd op een bezoek ter plaatse. Het voordeel hiervan is aan de andere kant, dat het een heel goedkoop label kan zijn, zonder dat Nederland in dit opzicht in gebreke blijft richting Brussel. Ons advies is wel om niet de goedkoopste deskundige te selecteren, de kans is groot dat dan uw adresgegevens worden verhandeld aan dienstverleners e.d. Selecteert u Epos dan kunnen wij met u meedenken in de vorm van een telefoongesprek. [2] Voor corporaties en verhuurders (en betrokken particulieren) is er de methodiek Energie-Index. Dit veel strengere protocol is o.a. gebaseerd op een bezoek ter plaatse en is daarom veel betrouwbaarder. Op verzoek kan Epos deze Index voor u aanleveren. Ook kan Epos adviseren in de vorm van het uitvoeren van een nulmeting en het geven van advies om tot een betere Index te komen. Paradoxaal genoeg is er ook een klasse-indeling voor de Energie-Index waarbij de Index gekoppeld wordt aan een... energielabel, en wordt woningverbetering daarbij omschreven als het "realiseren van twee labelstappen". Maar methodiek [1] en [2] verhouden zich daarbij als een appel en een peer. Niettemin zijn de subsidies gekoppeld aan de labelstappen. LET OP: De nulmeting en afmelding dient daarbij voor aanvang van de werkzaamheden plaats te vinden.
NB. Het epc-rapport van uw woning is veelal bij de gemeente op te vragen. Als bekend is dat Epos de adviseur was van de bouwaanvraag, is het rapport ook bij Epos na te bestellen, zie hiervoor de volgende vraag.

WONINGEN, NIEUWBOUW: Het label van een nieuwbouwwoning wordt momenteel op dezelfde wijze vastgesteld als dat van een bestaande woning: de gebouweigenaar (dit kan voorafgaand aan de oplevering ook de aannemer zijn) moet het label aanvragen bij RVO. Alle nieuwbouwwoningen zijn als het goed is zeer energiezuinig en halen daarmee op basis van het bouwjaar een A-label.

UTILITEIT: Voor nieuwe kantoren e.d. geldt een labelplicht sinds 1 juli 2014. Het niet hebben van een geldig label is inmiddels beboetbaar tot een maximumbedrag van eur 20.000,- E.e.a. wordt gehandhaafd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Er wordt bij controles op utiliteit niet vooraf gewaarschuwd...! Epos kan het nieuwbouwlabel voor u verzorgen conform de voorgeschreven ISSO BRL 9500-06. Voor het labelen of monitoren van oudere bedrijfsgebouwen (2011 en eerder) verwijzen wij u naar deskundige partijen binnen ons netwerk.

Terug naar de vragen bovenaan.

2. Hoe kan ik een door Epos uitgeleverde EPC berekening nabestellen?

Om verschillende redenen hebben egbouweigenaren interesse in het EPC rapport dat bij de bouwaanvraag is gemaakt voor hun woning en/of gebouw. Epos kan deze berekeningen uitleveren en waarmerken, zowel op papier als digitaal, al vraagt het enig graafwerk in het archief en enig digitaal opmaakwerk. Wij vragen uw begrip voor de hiermee gepaard gaande administratie- en handlingkosten.

U kunt nabestellen door een email naar Epos te versturen met daarin
- uw eigen naam/adres/woonplaats/tel.nr gegevens;
- de lokatie (postcode + straat + huisnr) en eventueel de wijk die het betreft; maakt uw woning deel uit van een als geheel nieuw gebouwde wijk dan is een schets of kaartje van de wijk wel handig, want ten tijde van de bouw-aanvraag zijn lang niet altijd de huisnummers bekend. U kunt hierbij bijvoorbeeld ook gebruik maken van Google maps/earth en een link hiervan meesturen; het door de bouwer gehanteerde bouwnummer kan ook nuttig zijn;
- indien van toepassing, de zichtbare opties waarin uw woning afwijkt van de standaard-woning bijv een extra dakkapel voor of achter, dakramen, extra uitbreiding aan de achterzijde enz [Opmerking: Epos kan niet garanderen dat deze opties bij de bouw-aanvraag al bekend waren of zijn doorgerekend op de manier zoals ze uiteindelijk gebouwd zijn];
- naam van de betrokken architect en liefst ook de bouwer en/of ontwikkelaar;
- periode (liefst natuurlijk de precieze datum) van de bouw-aanvraag;
- het totaalbedrag van uw bestelling (incl btw).
[Opmerking: Appartementengebouwen worden in de EPN voor nieuwbouw als één geheel doorgerekend, maar voor het energielabel dient een appartement als losse woning te worden doorgerekend. De 10-jaren regel blijft wel nog steeds van kracht, zodat het zinvol blijft om een epc-berekening paraat te hebben. Mocht later alsnog een energielabel moeten worden gemaakt dan kunnen uit de epc-berekening handige gegevens worden gehaald over de isolatie, de gebruikte energie-besparingstechnieken enz.]
Het email-adres van Epos vindt u door links op het navigatiescherm te klikken op ''contact opnemen (enz)''.
Bestellen per post kan ook alleen gaat de afhandeling dan waarschijnlijk trager. Geeft u geen mail-adres op dan krijgt u geen digitaal pdf-bestand.

De tarieven (incl btw) gelden per afzonderlijke uit te leveren berekening en zijn als volgt:
- Berekeningen uitgeleverd na 1 januari 2007: € 15,00 (incl btw) voor nalevering als pdf, kosten voor nalevering op papier € 30,00 ongeacht de gebouwsoort en/of gebouwgrootte;
- Berekeningen uitgeleverd voor 1 januari 2007: nalevering als pdf € 60,00 per gebouw, nalevering als pdf en op papier € 90,-.
Tegelijk met uw bestelling per mail dient het verschuldigde bedrag te worden overgemaakt op giro 7314577 op naam van Epos E.P. Advies BV te Delft o.v.v. postcode en huisnummer van de betreffende lokatie.

Door te bestellen gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Epos (inhoud zie de link in het navigatiescherm linksboven).
Als de betaling en de bestelmail binnen zijn kunt u de levering van het gevraagde verwachten in ca. 2 weken, uitgezonderd de zomervakantie.
U krijgt ook bericht als uw bestelling onvolledig is en/of wij niet kunnen achterhalen welke berekening het betreft. In dat geval zullen wij vragen om de vereiste nadere gegevens.

Terug naar de vragen bovenaan.

3. Wat is de energie-prestatie norm eigenlijk?

De NEN Norm 7120 (en voorheen de 5128 en 2916) geeft een rekenmodel waarmee voor elk gebouw een schatting kan worden gemaakt van de energie-prestatie coëfficiënt (epc).Deze epc is te definiëren als: het te verwachten energieverbruik in MegaJoule per vierkante meter vloeroppervlakte per jaar. Hoe lager de epc uitvalt, hoe energiezuiniger het gebouw is. De Norm-modellen gaan uit van "standaard gebruikersgedrag" en zijn daarmee ietwat grof en hier en daar wat pessimistisch, maar over het algemeen kloppen ze tamelijk goed.

Met de epc ontstaat er zodoende een ''maat'' waarmee de energie-zuinigheid van een gebouw in een getal kan worden uitgedrukt. Het BouwBesluit sluit hierop aan en eist dat nieuwe gebouwen minder energie verbruiken dan een bij wet bepaald maximum-nivo. Dit maximum-nivo is de energie-prestatie norm oftewel EPN. Een gebouw voldoet aan de EPN als de epc die volgt uit het rekenmodel kleiner is dan de EPN.

De Norm voor woningen is vanaf 1 januari 2015 0,40 MJ/m² per jaar, die voor kantoren staat momenteel op 1,1 MJ/m² per jaar. 

Bij dit alles moet wel de kanttekening worden gemaakt, dat de Norm-modellen geen rekening houden met de eigenaardigheden van de gebruiker. Het feitelijk energieverbruik van een gebouw kan zodoende behoorlijk verschillen van wat er in de EP-berekening is ingeschat.

Terug naar de vragen bovenaan.

4. Welke uitgangspunten moet ik voor een woning nemen om de EPN te halen, of in elk geval in de buurt te komen?

Het halen van een EPN van 0,40 is momenteel maatwerk en hangt o.a. af van de gebouwvorm, de oriëntatie, de basis opzet van de installatie en (liefst) de voorkeuren van de bewoners. De woning moet met het te kiezen maatregelenpakket in balans zijn. Epos bewaakt per opdracht het basis bewonerscomfort en maakt inzichtelijk welke maatregelen nu wél effect sorteren en welke niet. Staar u dus niet blind op die PV panelen op het dak; die zijn weliswaar goedkoop in aanschaf, maar bewonerscomfort gaat een stuk verder dan dat.

Terug naar de vragen bovenaan.

5. Heb ik voor een bedrijfsgebouw ook een EPN-berekening nodig?

Er is een EPN-berekening vereist voor onder meer de verwarmde gebouwfuncties ''kantoor'' en ''bijeenkomst'', maar niet voor de gebouwfunctie ''industrie''. In veel bedrijfsgebouwen is sprake van een mix van deze gebouwfuncties. Er moet dan een EPN-berekening worden gemaakt voor die gebouwfuncties waaraan een EPN-eis is gesteld. Dat zijn in de praktijk vaak de gewone kantoorruimten, archiefruimten, kantines en vergaderzalen. Opslagruimten en transportruimten e.d. blijven voorlopig nog buiten schot.

Houdt u er wel rekening mee dat in principe alle verwarmde ruimten een thermische schil conform BouwBesluit moeten hebben. De eis aan dakisolatie is bijvoorbeeld anno 2016 een Rc-waarde >= 6,00 [W/m2.K].

Terug naar de vragen bovenaan.

6. Heb ik voor een verbouwing een EPN-berekening nodig?

Bij kleine verbouwingen en/of uitbreidingen stelt de gemeente vaak alleen eisen aan de nieuwe constructies. Deze moeten dan voldoen aan de minimum-eisen van het BouwBesluit - die inmiddels al behoorlijk streng zijn. 

Bij een middelgrote verbouwing wordt nogal eens een EPN-berekening gevraagd. U heeft in principe recht op vrijstelling tot het ''rechtens verkregen nivo'' d.w.z. tot het nivo van de bestaande situatie. Dat houdt in dat de epc van een oude woning met een nieuwe aanbouw dus kleiner of gelijk aan de epc van de oude woning zal moeten zijn. Als de oude woning slecht geïsoleerd is, is dat vrij eenvoudig te realiseren. Het berekenen van de EPN van de nieuwe aanbouw op zichzelf (dus zonder de bestaande woning) pakt bij woningen meestal nadelig uit. Probeert u deze aanpak dus te vermijden.

Bij bestemmingswijzigingen, ingrijpende verbouwingen en renovaties zal de gemeente zeker eisen dat het gebouw aan de nieuwste eisen voldoet. Dat is niet altijd even simpel. Soms moet er vrijstelling worden gevraagd voor bijvoorbeeld het isoleren van de begane grond vloer. In het Bouwbesluit hoofdstuk 5 is een criterium gesteld voor "ingrijpende verbouwingen" .

Twijfelt u wat de gemeente op EPN-gebied zal vragen, dan kunt u het beste overleggen met de betreffende ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht.

Terug naar de vragen bovenaan.

7. Wat kost een EPN-advies voor een gewone woning?

Gezien de concurrentie zetten wij geen prijzen voor adviezen en rapportages op een openbare website. Als u een pdf van de ontwerptekeningen naar ons email adres stuurt, ontvangt u veelal binnen twee werkdagen vrijblijvend een maatwerk prijsopgaaf. Het email adres vindt u bij de adresgegevens in het linker venster.

Terug naar de vragen bovenaan.

8. Wat zijn de nieuwste opties voor verdere energie-besparing?

De markt voor energiebesparende technieken is volop in beweging. Epos houdt bij wat er op dit moment allemaal te koop is en helpt u om door verkooppraatjes heen te prikken en te kijken naar de echte rendementen. In het algemeen kan daarbij gesteld worden dat energie-opwekking via overheveling (warmtepomp) de voorkeur heeft boven gas, en dat energie-opwekking uit gas de voorkeur heeft boven energie-opwekking uit elektriciteit. Anno 2016 draait het om energie-opslag: hoe kan de zonne-energie die 's zomers geoogst wordt, 's winters beschikbaar worden gemaakt? De rentabiliteit van een investering in zonnepanelen hangt daarbij af van de vraag of u na 2017 nog steeds het electriciteitsnet als gratis "batterij" mag gebruiken (de zg. salderingsregeling). De verwachting is, dat dat na 2017 NIET meer het geval zal zijn. De netbeheerders krijgen daarvoor teveel pieklasten voor hun kiezen en ook hebben ze geen zin om gratis voor "batterij" te blijven spelen.

Terug naar de vragen bovenaan.

9. Wat voor gevolgen heeft het als ik een nulwoning wil?

In het algemeen geldt de wet van de afnemende meeropbrengst: het kost relatief steeds meer geld om net weer wat extra energiebesparing uit een woningontwerp te persen. Het meest kosteneffectieve besparingspakket verschilt per woning. Epos helpt u graag om de juiste mix van maatregelen te kiezen. Maar u kunt er wel op rekenen dat u voor het realiseren van een nulwoning (t.o.v. epc 0,40) al gauw een 20.000 tot 40.000 euro extra aan investeringskapitaal nodig heeft. Voordeel is wel dat de rente laag staat én dat een nulwoning (mits goed ingestoken) extra wooncomfort oplevert. De praktijk is dat men vaak wel snel roept "ik wil een nulwoning" maar dat men hier toch op terugkomt als de extra investeringskosten duidelijk worden. De hoofdreden hiervoor is simpel: energie is eigenlijk nog te goedkoop. Waarom zou u duizenden euro's extra investeren in maatregelen die veelal een terugverdientijd hebben van twintig tot dertig jaar?

Terug naar de vragen bovenaan.