broadgauge-garment

Afschrift van de ALGEMENE ADVIES- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de B.V. Epos Energie-Prestatie Advies, ook actief onder de naam Epos E.P. Advies of Epos of energiebesparing.tips, gevestigd als Bouwfysisch Adviesbureau te Delft, en aldaar ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 27.239119, Algemene Voorwaarden depotnummer 1327. NB. Bij verschillen tussen dit afschrift en de gedeponeerde versie is de gedeponeerde versie bepalend.

Voorzover in deze voorwaarden wordt gesproken over 'advies' wordt bedoeld: een berekening van Energie-Prestatie in de zin van het Bouwbesluit of in het kader van de ISSO BRL 9500, of andere aan de cliënt geleverde berekeningen en adviezen.

 1. ALGEMENE BEPALINGEN
 2. OFFERTES / TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMST
 3. ORDERS
 4. LEVERTIJD EN LEVERANTIES
 5. RECLAMES
 6. GARANTIE
 7. OVERMACHT
 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
 9. VRACHT- EN VERZENDKOSTEN
 10. BETALINGEN
 11. ONTBINDING
 12. TOEPASSELIJK RECHT

1. ALGEMENE BEPALINGEN

Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op al de door EPos BV uitgebrachte adviezen en aangegane overeenkomsten in de ruimste zin van het woord en maken daar onverbrekelijk deel van uit, ongeacht de voorwaarden welke in afwijking daarvan mochten zijn vermeld in een schrijven van cliënten van EPos BV. Orders en opdrachten worden door EPos BV aanvaard onder de voorwaarde, dat hierop haar voorwaarden van toepassing zijn. Het accepteren van een door EPos BV uitgebrachte offerte of het plaatsen van een order impliceert dat cliënten deze voorwaarden onherroepelijk accepteren en zich voor het aangaan van de overeenkomst van de inhoud en de strekking van deze voorwaarden op de hoogte hebben gesteld. Indien cliënten bij het accepteren van een advies of offerte en/of bij het geven van een opdracht en/of bij het plaatsen van een order gebruik maken van eigen voorwaarden, zoals bijv. vermeld op formulieren of andere geschriften, zullen de voorwaarden van EPos BV prevaleren in het geval en voorzover de voorwaarden van cliënten afwijkend zijn van de voorwaarden van EPos BV. In gevallen waarin na onderling overleg van partijen op bepaalde punten van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige van kracht, ook zonder dat dit uitdrukkelijk wordt vermeld. Dergelijke afwijkingen moeten echter schriftelijk door EPos BV aan de cliënten ter kennis worden gebracht.

2. OFFERTES / TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMST

2.1 Offertes zijn vrijblijvend. Tenzij anders vermeld zijn de door EPos BV gehanteerde prijzen in euro's, exclusief omzetbelasting. Zij worden eerst bindend na wederzijdse bevestiging.
2.2 Voor wijzigingen in tarieven van belastingen, invoerrechten, royalties van derden, wisselkoersen, vrachten en assurantie, welke na het sluiten van de overeenkomst, doch voor levering van goederen of advies of software plaats hebben, behoudt EPos BV zich het recht voor deze wijzigingen ten voor- of ten nadele van de cliënten te brengen.
2.3 EPos BV behoudt zich het recht voor om van de cliënten een financiële zekerheid, dan wel een andersoortige garantie te verlangen, zulks uitsluitend ter beoordeling van EPos BV, alvorens een order te accepteren of een overeenkomst aan te gaan.

3. ORDERS

3.1 Door de cliënten, na het plaatsen van een order, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten tijdig en schriftelijk aan EPos BV ter kennis zijn gebracht. Bij mondelinge of per telefoon opgegeven wijzigingen is het risico voor de tenuitvoerlegging ervan voor rekening van de cliënt.
3.2 Bij grotere wijzigingen of meerdere kleine wijzigingen aan een gebouwontwerp dat uit hoofde van een overeenkomst de basis is van een door EPos BV te leveren of reeds geleverd advies, behoudt EPos BV zich het recht voor om hiervoor een meerprijs voor te stellen die in verhouding staat tot het overeengekomen bedrag voor het advies betreffende het basis-ontwerp. Zulks altijd in overleg met de cliënt.
3.3 Veranderingen in een reeds geplaatste order kunnen tot gevolg hebben, dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd buiten de verantwoordelijkheid van EPos BV om wordt overschreden. Nadrukkelijk wordt derhalve het bepaalde in het navolgende artikel 4 uitgesloten.

4. LEVERTIJD EN LEVERANTIES

4.1 EPos BV zal ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan een schriftelijk bevestigde leveringstermijn te houden. De door EPos BV overeengekomen termijnen zijn echter door de cliënt steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel nadrukkelijk is overeengekomen.
4.2 De levering van goederen resp. adviezen wordt geacht te hebben plaatsgevonden door afgifte van de goederen aan de vervoerder resp. door het toevertrouwen aan de posterijen, die met de expeditie of het vervoer resp. het bezorgen zijn belast. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden alle leveranties derhalve geacht te zijn geschied ter plaatse van de vestiging van EPos BV resp. ter plaatse van het inleverpunt van de posterijen.
4.3 Het overschrijden van een door EPos BV aanvaarde leveringstermijn, kan voor EPos BV nimmer enige verplichting tot het vergoeden van schade, direct of indirect, doen ontstaan.
4.4 Het aannemen van goederen door de vervoerder of expediteur, zonder aantekening op de vrachtbrief of op het reçu, geldt als bewijs, dat de goederen in goede staat zijn ontvangen.
4.5 In geval van schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door of tijdens het transport van goederen resp. het vervoer van poststukken, dient er door de cliënten omgaand een schriftelijke melding van beschadiging en/of vermissing te worden gestuurd, voor goederen op de vrachtnota, voor akkoord getekend door de vervoerder of expediteur. Deze schademelding en/of manco leveringsclaim dient binnen ACHT DAGEN NA AFLEVERING bij AANGETEKEND schrijven aan EPos BV te worden gemeld, daar EPos BV bij een andere handelswijze geen enkele aanspraak op schadevergoeding c.q. schadeloosstelling hoeft te accepteren.

5. RECLAMES

5.1 Eventuele klachten omtrent de uitvoering of de kwaliteit van een order in te leveren goederen moeten binnen acht dagen na ontvangst per aangetekende brief bij EPos BV worden ingediend. Daarnaast dienen klachten betreffende een door EPos BV uitgebracht advies of geleverde software binnen acht dagen na constatering schriftelijk te worden ingediend, waarbij er voor EPos BV geen enkele verplichting tot het vergoeden van schade, direct of indirect, bestaat indien dit niet binnen acht dagen na ontvangst van het geleverde is gebeurd per aangetekende brief.
5.2 De cliënt zal in geen geval enige claim of aanspraak jegens EPos BV geldend kunnen maken, indien het geleverde of een gedeelte van het geleverde hetzij onoordeelkundig in gebruik is genomen hetzij is be- of verwerkt hetzij aan derden is doorgeleverd.
5.3 De door de cliënt aangegeven of aangenomen gebouwspecificaties, waarop een door EPos BV uitgebracht advies is gebaseerd, kunnen voor geen enkele partij grond van verwijt of schadeclaim jegens EPos BV zijn. Zij vallen onder verantwoordelijkheid van de cliënt.
5.4 De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enigerlei advies, dat door de cliënt of uit naam van de cliënt is gemaakt en/of uitgebracht met behulp van door EPos BV geleverde berekeningen of software, berust bij de cliënt. De door Epos uitgebrachte energielabels en/of energie-maatwerkadviezen zullen naar verwachting een rol gaan spelen bij verhuur, verkoop of onderhoud van gebouwen, maar Epos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die hieruit voortvloeit, noch voor schade die zou kunnen ontstaan door een gemaakte fout in een opgesteld label of maatwerkadvies, tenzij van tevoren schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.5 Indien EPos BV van oordeel is dat een klacht terecht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg vast te stellen schadeloosstelling in geld te geven, hetzij tot nieuwe levering over te gaan, met instandhouding van de bestaande overeenkomst, bij goederen na terugzending van het betreffende artikel. Retourzendingen van per vrachtvervoer geleverde goederen worden uitsluitend geaccepteerd na door EPos BV gegeven schriftelijke toestemming. Tot enigerlei verdere verplichting of schadevergoeding is EPos BV niet gehouden.
5.6 Klachten die betrekking hebben op uitgebrachte energielabels of energie-maatwerkadviezen opgesteld in het kader van ISSO BRL 9500 delen 0 t/m 4, vallen onder de daarvoor geldende kwaliteitsregelingen. Mocht een klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld dan kan cliënt conform de voorwaarden bij certificering arbitrage aanvragen bij de certificerende instantie Ikob-Bkb te Houten. De kosten voor arbitrage komen dan gewoonlijk voor rekening van degene die in het ongelijk wordt gesteld.

5.7 Het bedrag van een schadeloosstelling kan in eerste instantie nooit hoger zijn dan het door EPos BV uitgebrachte factuurbedrag. Hierop zijn slechts twee uitzonderingen mogelijk, namelijk wanneer (1) in de met de cliënt gesloten overeenkomst bij uitdrukkelijk beding een hoger bedrag is overeengekomen, of (2) wanneer een eventuele schade volgens de gesloten overeenkomst expliciet is verzekerd.

6. GARANTIE

6.1 EPos BV waarborgt, dat de kwaliteit van goederen of adviezen of software, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoet aan alle terzake toepasselijke eisen.

7. OVERMACHT

7.1 Ingeval van overmacht (onder andere ten gevolge van staking, uitsluiting, brand, computerstoring, inbraak, belemmering in het verkeer, gebrek aan grondstoffen of materialen of arbeidskrachten, mobilisatie, oorlog, invoer- of uitvoerbelemmeringen, regeringsmaatregelen of andere belemmerende omstandigheden buiten toedoen van EPos BV) met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst heeft EPos BV de keuze om de overeenkomst tijdelijk en dan wel gedurende die overmacht op te schorten, dan wel die overeenkomst te annuleren. Terwijl EPos BV daarvan onverwijld mededeling zal doen aan de cliënt, zullen de cliënten na ontvangst van die mededeling gedurende acht dagen het recht hebben de overeenkomst eveneens schriftelijk te annuleren.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Alle door cliënten ontvangen verkochte goederen of geleverde adviezen blijven voor rekening en risico van de cliënten, echter het eigendom berust bij EPos BV zolang goederen of adviezen niet of niet geheel zijn betaald. De cliënten zullen derhalve de door hun ontvangen goederen of adviezen niet mogen vervreemden, belenen, verpanden of tot zekerheid van eigendom overdragen, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze en onder welke titel dan ook aan derden ter beschikking stellen. De cliënten dienen EPos BV onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op hun roerende en onroerende goederen of de gekochte goederen of adviezen, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van EPos BV worden of dreigen te worden geschaad, bijvoorbeeld in geval van surs,ance van betaling en faillissement.
8.2 Op alle door EPos BV te leveren of reeds geleverde software zijn, naast het gangbare auteursrecht, de door EPos BV opgestelde licentie-voorwaarden van toepassing.
8.3 Het intellectueel eigendom van alle door EPos BV uitgebrachte adviezen en/of handleidingen en/of cursusmateriaal en/of geleverde software blijft berusten bij EPos BV, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging van de produkten van EPos BV op welke wijze dan ook, alsmede publicatie of beschikbaarstelling in bibliotheken of verspreiding op computernetwerken of andere wijzen van open- baarmaking, wordt derhalve beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht, indien dit niet is voorafgegaan door de schriftelijke toestemming van EPos BV. Slechts het maken van kopieën voor het eigen archief en voor de controlerende instantie, alsmede het weergeven van korte citaten in recensies, vormt op deze bepaling een uitzondering.

9. VRACHT- EN VERZENDKOSTEN

9.1 Orders met een totaalbedrag van meer dan ? 170,- excl. BTW worden franco aan huis geleverd. Van orders met een lagere factuurwaarde excl. BTW kunnen vracht- of verzendkosten worden doorberekend aan de cliënt.

10. BETALINGEN

10.1 Tenzij anders aangegeven, dienen betalingen aan EPos BV binnen dertig dagen te worden verricht in Nederlandse courant. Schuldvergelijking is van de zijde van de cliënten nimmer toegestaan.
10.2 EPos BV behoudt zich het recht voor onder rembours te leveren of te leveren artikelen af te zenden na ontvangst van een vooruitbetaling van de cliënten. Eveneens behoudt EPos BV zich het recht voor om een betalingsgarantie te eisen van een cliënt, bij gebreke waarvan de overeenkomst door EPos BV kan worden geannuleerd. Een reclamatie schort de betalingsverplichtingen van de cliënt niet op. Cheques, wissels, betaalkaarten of enigerlei soort creditcard gelden slechts als betaling na hun inlossing. Indien de cliënt niet binnen dertig dagen na factuurdatum betaalt, is deze zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldatum van de factuur een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of gedeelte ener maand over het alsdan verschuldigde bedrag. In afwijking van het in artikel 1432 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, heeft EPos BV het recht te bepalen ter delging van welke schuld een betaling is geschied.
10.3 EPos BV is gerechtigd ? 50,- in rekening te brengen aan administratiekosten (prijsindexcijfer 2003). Hieronder vallen o.a. ook facturen met een factuurbedrag onder de ? 170,- excl. BTW.
10.4 De kosten van betaling en invordering van de aan EPos BV verschuldigde bedragen (zoals incassokosten zowel in als buiten rechte, eigen administratieve kosten) zijn zowel in als buiten rechte geheel voor rekening van de cliënten, terwijl cliënten deze bedragen verplicht zijn te betalen door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn en zonder nadere ingebrekestelling of sommatie. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van het verschuldigde factuurbedrag met rente en administratiekosten, met een minimumbedrag van ? 50,-.

11. ONTBINDING

11.1 Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald is EPos BV gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, indien de cliënt hetzij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, hetzij weigert de goederen of adviezen in zijn geheel of gedeeltelijk in ontvangst te nemen, hetzij één der verboden van deze overeenkomst overtreedt en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week. In dat geval worden de alsdan openstaande bedragen terstond opeisbaar en is de cliënt aansprakelijk voor de door EPos BV geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en/of transportkosten en/of kosten van de ingebrekestelling.
11.2 Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald is EPos BV gerechtigd een overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, als ontbonden te beschouwen op het tijdstip, waarop de cliënt hetzij in staat van faillissement wordt verklaard, hetzij voorlopige surséance van betaling aanvraagt, hetzij zijn zaak liquideert, hetzij door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De cliënt is aansprakelijk voor de door EPos BV geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

12. TOEPASSELIJK RECHT

12.1 Al de transacties en overeenkomsten van EPos BV, zowel in Nederland, in Europa als daarbuiten, zijn onderworpen aan het Nederlands recht, alsmede aan de door het Nederlands recht van toepassing verklaarde internationale verdragen. Partijen kiezen voor de tenuitvoerlegging van al de transacties en overeenkomsten, alsmede voor alle hieruit voortvloeiende geschillen, domicilie ten kantore van EPos BV te Delft.