broadgauge-garment

EPos BV houdt zich bezig met het nagaan van de minimum-eisen die het BouwBesluit aan nieuwe gebouwen stelt:

  1. het nagaan van gebruiksoppervlakte en verblijfsgebieden en het controleren van het aandeel verblijfsoppervlakte;
  2. het berekenen van de daglichttoetreding;
  3. het opstellen van een concept ventilatieplan;
  4. het berekenen van de energie-prestatie en het geven van adviezen m.b.t. het halen van de epc-eisen voor woningen en utiliteit;
  5. het opstellen van dossiers met o.a. fotobewijs dat de geplande epc daadwerkelijk is behaald en het uitreiken van de daarbij behorende energie-index / het energielabel (dit zijn strenge protocollen !! - voor zowel woningbouw als utiliteit);
  6. het berekenen van de Rc-waarde van dichte gebouwdelen bijv houtskeletbouw constructies (HSB);
  7. het opstellen van gelijkwaardigheidsverklaringen, bijvoorbeeld voor industriële hallen waar men het middendeel van de vloer ongeïsoleerd wil laten en het tekort aan isolatie elders wil compenseren;
  8. indien vereist, het nagaan van galmbestrijdingsmaatregelen;
  9. indien vereist, het nagaan van de geluidwerendheid van gevels;
  10. zonodig het berekenen van geluidbelasting op gevels als gevolg van verkeersgeluid (Standaard Rekenmethode I en II).

De betreffende normen, waar het BouwBesluit naar verwijst, zijn resp. de NEN 1068, 2580, 2057, 1087, 12354-6, 7120 en 5077, en de NTA 8800.

De Energie-Prestatie aanpak van EPos BV

EPos BV heeft vanaf de introduktie van de EPN eigen software ontwikkeld om de vertaalslag van ontwerp naar besparingsmaatregelen goed te kunnen maken. De aangeleverde ontwerpen kunnen daardoor snel en effektief op hun energieverbruik worden beoordeeld. Meestal is het verbruik te groot. In dat geval stelt EPos BV een tabel op met mogelijke besparingsmaatregelen en de effectiviteit per maaatregel. De architect krijgt daardoor goed inzicht in alle opties, zodat in samenspraak met de aannemer een verantwoorde kostenafweging mogelijk wordt. De groeiende klantenkring van EPos BV is een duidelijk signaal dat deze resultaat-gerichte aanpak gewaardeerd wordt!

Tot onze klantenkring behoren voornamelijk architectenburo''s, aannemingsbedrijven en vastgoedondernemers. Zij maken gebruik van de ruime ervaring die EPos BV in de afgelopen jaren heeft opgebouwd.

Overige eisen uit het BouwBesluit

Het BouwBesluit geeft ook minimum-eisen voor de daglicht-toetreding en de ventilatie. Deze eisen zijn tamelijk eenvoudig door te rekenen, maar niet altijd even eenvoudig te presenteren. Het verzorgen van deze berekeningen is voor EPos BV een vorm van aanvullende service. Voor een relatief laag bedrag krijgt u als klant een volledige uitdraai van de daglicht-toetreding en de ventilatie-huishouding.

In de ventilatie-berekening worden o.a. nagegaan: de vereiste debieten, de spuivoorzieningen en de ventilatie-balans. De minimum benodigde roosterlengten worden afgestemd op de beschikbare lengten in de kozijnen. De ventilatiehuishouding wordt weergegeven op een plattegrond en vormt daarmee een goed uitgangspunt voor de installateur.

Omdat er steeds meer in geluidsbelaste gebieden gebouwd wordt, geeft het BouwBesluit ook eisen ten aanzien van het maximale geluidsniveau in verblijfsruimten. Er moet in dat geval worden bekeken wat de geluidwerende eigenschappen van de gevels zijn. Voor deze geluidsberekeningen zijn eveneens modellen ontwikkeld. Deze modellen kunnen door EPos BV doorgerekend worden. De aan te brengen geluidwerende voorzieningen kunnen dan meteen worden afgestemd op de eisen voor de energie-prestatie en de ventilatie.
Zonodig kan EPos BV met gebruikmaking van de Standaard Rekenmthode I of II (de bijlagen bij de wet geluidhinder) de geluidsbelasting voor u berekenen. Er is dan wel een opgave nodig van de verkeersintensiteit. Deze kunt u meestal verkrijgen bij de milieudienst van de gemeente of de provincie.

Tot slot

Het dienstenpakket van EPos BV bevat hiermee alle gangbare berekeningen uit het BouwBesluit. Het onderling afstemmen van de eisen is daardoor een stuk eenvoudiger. Maak gebruik van de diensten van EPos BV. Uw aanvraag bouwvergunning zal er een stuk soepeler door lopen!

EPOS IS ONAFHANKELIJK.